Navigation   
Morerod Apollonia — Stammbaumeintrag
Rückblick
  
Nachname:Morerod
Taufnamen:Apollonia

Verheiratet mit:Raaflaub Hans
Kinder:Raaflaub 1601
Raaflaub Christian 1606
Raaflaub Hans 1610
Raaflaub Apollonia 1614
Raaflaub Apollonia 1617
Raaflaub Michael 1621

Übersicht:Verwandtschaft von Morerod Apollonia